หน้า 1 จากทั้งหมด 1

ผลการประเมินในการจัดเก็บและนำเข้าข้อมูลในศูนย์ข้อมูลกลางกระทรวงมหาดไทยและจังหวัด ประจำปี ๒๕๕๙ ครั้ง

โพสต์โพสต์: จ. 25 เม.ย. 2016 2:55 pm
โดย ppo-mod
จังหวัดพะเยาได้ทำการประเมินผลในการจัดเก็บและนำเข้าข้อมูลในศูนย์ข้อมูลกลางกระทรวงมหาดไทยและจังหวัด ณ วันที่ ๓๐ มีนาคม ๒๕๕๙ ปรากฏว่า จำนวนฐานข้อมูล ทั้งหมด ๑๖๕ ฐานข้อมูล/ตัวชี้วัด ส่วนราชการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้นำเข้าข้อมูลแล้ว จำนวน ๖๒ ฐานข้อมูล/ตัวชี้วัด คิดเป็นร้อยละ ๓๗.๕๘ ต่ำกว่าเป้าหมายที่กำหนดไว้ (เป้าหมาย ร้อยละ ๘๐) โดยส่วนราชการ/หน่วยงานมีการนำเข้าข้อมูลในศูนย์ข้อมูลกลางฯ รายละเอียดตามผลการประเมินตนเองฯ

จึงเรียนมาเพื่อทราบ และ พิจารณา เร่งรัดการดำเนินงานในการปรับปรุงและนำเข้าข้อมูลฯให้ถูกต้อง ครบถ้วน สมบูรณ์ เป็นปัจจุบัน อย่างน้อยไม่ต่ำกว่า ร้อยละ ๘๐ ของจำนวนฐานข้อมูล/ตัวชี้วัดที่รับผิดชอบ